National AAAAA level

中文 ENGLISH 日本语 한국어

【It's in the Eight Mile River】

1, Shanghai ---- eight Li River tourist area, the whole journey 672KM

Shanghai ---- Nanjing (295KM) - Nanjing - (158KM) - Hefei -----206 Road (133KM) - Huainan ----102 Road (86KM) - ---- Li Li River Tourist Area

2. Xi'an ---- eight Li River tourist area, 1004KM

Xi'an - (565KM) - Huoerguosi Lianyungang Zhengzhou - Beijing Zhuhai (94KM) - Xuchang - Beijing Zhuhai (49KM) - Luohe - (60KM) - Zhoukou Luojie - Luo community (130KM) - - - Fuyang Taihe (48KM) -----105-102 (50KM) - (8KM) - eight Yingshang river tourist area

3, Beijing ---- eight Li River tourist area, the whole journey 984KM

Beijing ----103 (118KM) -----104 (207KM) - Tianjin road - Dezhou road - Jining -----105 (267KM) -----105 (142KM) -----105 (58KM) - Shangqiu road - Bozhou road - Fuyang -----105 (124KM) -----105-102 (50KM) - (8KM) - eight Yingshang river tourist area

4. Ji'nan - eight Li River tourist area, the whole journey 631KM

Ji'nan -----104 (85KM) -----104 (70KM) - Tai'an road - Qufu Road 104 (62KM) - -----104 (34KM), Teng road Weishan Road, Xuzhou -----104 (71KM) -----206 (72KM) -----206 (85KM) - Suzhou road - Bengbu road - Huainan -----206 (58KM) ----102 (86KM) - eight in the river tourist area

5. Chengdu ---- eight Li River tourist area, 1907KM

Chengdu -----105 (937KM) - Xi'an - Zhengzhou - even Huo (565KM) - Beijing Zhuhai (94KM) - Xuchang - Beijing Zhuhai (49KM) - Luohe - (39KM) - Zhoukou Luojie - Luo community (115KM) - - - Fuyang Taihe (48KM) -----105-102 (50KM) - (8KM) - Yingshang the eight Mile River Tourist Area

6. Hangzhou ---- eight Li River tourist area, 703KM

Hangzhou - Hangzhou Ning (326KM) - Nanjing - (158KM) - Hefei -----206 Road (133KM) - Huainan ----102 Road (86KM) - ---- Li Li River Tourist Area

7, Guangzhou ---- eight Li River tourist area, the whole journey 1529KM

Guangzhou ----105 Road (457KM) Ganzhou ----105 (421KM) -----105 (144KM) - Nanchang road - Jiujiang road - Lu'an -----105 (340KM) -----105-102 (159KM) - (8KM) - eight, Yingshang river tourist area

8, Wuhan ---- eight Li River tourist area, the whole journey 591KM

Wuhan -----316 (58KM), Ezhou -----318 (224KM) -----105 Yuexi road - Lu'an Road (142KM) -----105-102 (159KM) - (8KM) - eight, Yingshang river tourist area

9, Mount Huangshan ---- eight Li River tourist area, the whole journey 580KM

Mount Huangshan -----205 Road (218KM), Wuhu ---- Hefei Wuhu (135KM), Hefei -----206 Road (133KM), Huainan ----102 Road (86KM) - Eight Mile River Tourist Area

10, Jiujiang ---- eight Li River tourist area, the whole journey 527KM

Jiujiang -----105 Road (68KM) - Susong - 110KM () - Huaining (122KM) - Hefei -----206 Road (133KM) - Huainan ----102 Road (86KM) - ---- Li Li River Tourist Area


Back top